Megyebíró János az elitbe került, Mező Béla befejezte

UEFA - kék mez - forrás: Forrás: - UEFA - kék mez.

A FIFA véglegesítette jövő évi játékvezetői kereteit , s ez természetesen a magyarbírókat is érinti.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség az MLSZ elnökgététől kért javasloat, s a B u d a p e s tr ő l e lk ü l d ö tt n e v e k k ö z ü l v á la s z to tt s a já t b e lá t á s a s z e r in t. E z e k s z e r in t Szarka Zoltán h e l y e tt Megyebíró János l e t t s h a tf ő s m a g y a r F IF A - b ír ó i k o n tin g e n s ta g ja , a t ö b b i e k (Abráhám Attila, Bede Ferenc, Hanacsek Attila, Juhos Attila, Szabó Zsolt) m aradt a keretben 

M e g y e b ír ó J á n o s e se te a z é r t is é r d e k e s , m e r t ő ta v a ly m á r F I F A - b í r ó n a k é r e z h e tt e m a g á t, a m ik o r k id e r ü lt , h o g y h iá b a je lö lt e ő t a z M L S Z , m e r t a n e m z e tk ö z i s z ö v e tsé g c sö k k e n t e tt e a m a g y a r n e m z e t k ö - zi k e r e t lé ts z á m á t, s ő, a z ú j o n c m a - r a d t le a F I F A - c ím e r r ő l. A s o r s m o s t k á r p ó to lt a , és jö v ő r e ő u ta z h a t az ú jo n c n e m z e t k ö z i já t é k v e z e tő k e d z ő - tá b o r á b a . A z a ss z is z te n s e k n é l a tí z m a g y a r k ö z ü l Mező Béla a fe ls ő k o r h a t á r h o z é r k e z e tt, 45 é v es le tt , íg y Puhl Sándor u to l só n a g y c s a p a tá n a k , a P u h l S á n - d o r , Bozóky Imre, M e z ő B éla t r i ó n a k a h a r m a d ik ta g j a is b e f e j e z te a b ír á s k o - d á s t, jö v ő r e m á r ő s e m té n y k e d ik n e m z e tk ö z i m e c c s e k e n . H e l y e t t e Hegyi Pétert v á la s z to tt a a F I F A a p a r t - jelző ik k e r e té b e , a sz e g e d i o r v o s m á r k o r á b b a n is e sé ly e s v o lt e r r e , ám le g - u tó b b a n g li a i ö s z t ö n d íj a s k li n ik a i m e g b íz a tá s a a k a d á ly o z ta m e g a b b a n , h o g y M a g y a r o r s z á g o t k é p v is e lj e a n e m z e tk ö z i s z ín té r e n .

A k e r e t tö b b i tag ja : Gyarmati Tibor, Hrabovszky András, Kispál Róbert, Koch György, Kovács Péter, Ring János, Székely Ferenc, Tompos Zoltán, Vámos Tibor.

A k is p á ly á so k n á l Szabó Gergő k e r ü lt ki a k e r e tb ő l, m íg Drucskó János, Gyenge Zoltán é s Török Károly m ű k ö d h e t k öz re e z u tá n a f u tsa lm é r k ő z é s e k e n . E ls ő íz b e n h ö lg y já té k v e z e tő k e t is je - lö lh e te t t az M L S Z JB a F I F A - k e r e tb e , s m in t P u h l S á n d o r e ln ö k tő l m e g tu d - tu k , két bíró , Fazekas Hajnalka, Gaál Gyöngyi, v a l a m in t k é t a s s z is z te n s , Makkosné Petz Brigitta és Sárközi Réka is ta g ja le t t a n e m z e tk ö z i e litn e k , íg y e lső íz b e n v a n n ő i F IF A - b ír ó ja M a - g y a ro r sz á g n a k . A h ö lg y e k e t m in d e n b iz o n n y a l a n ő i v á lo g a to tt a k és k lu b - c sa p a to k n e m z e tk ö z i m e c c se in , t o r - n á in f o g la lk o z ta tja m a jd a F IF A és az U E F A . A h a z a i b ír ó i k e r e t e k is v á lto z n a k , m á r d ö n té s s z ü l e te t t a r r ó l, h o g y k in e k a b e so r o lá s á t v á lt o z ta tj á k m e g , á m e lő sz ö r az é r i n t e t t e k e t é r te s ít ik , s a z u tá n h o z z á k n y ilv á n o s s á g r a az új n é v s o r t - m o n d ta P u h l S á n d o r.

 

Hozzászólások